5200+ Beoordelingen
Gratis staaltjes
Binnen 24 uur verstuurd
Op maat gemaakt
Snelle service
5200+ Beoordelingen

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen bij Airlusion B.V. (handelend onder de naam ‘fotobehangshopz’) door ondernemers (in het vervolg te noemen ‘klant/opdrachtgever’). Als ondernemers worden in deze zin aangemerkt: bedrijven gevestigd en met afleveringsadres in Nederland, in zoverre de bestelde goederen bestemd zijn om hun commerciële en zelfstandige professionele activiteit en uit te voeren.

1.2 Indien met klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Airlusion gesloten overeenkomst.

2. Aanbieding en overeenkomst Met de presentatie van onze producten en de daaraan gekoppelde mogelijkheid om deze te bestellen, wordt door ons nog geen vastliggend aanbod gedaan. Pas met uw bestelling sluit u met ons een rechtsgeldig koopcontract. Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, sturen wij u naar het door u opgegeven e-mail adres een e-mail waarmee we de ontvangst van uw bestelling bevestigen en de details kenbaar maken. Deze orderbevestiging is nog geen koopovereenkomst, maar is uitsluitend bedoeld om u te informeren dat uw bestelling is ontvangen. Een koopcontract is pas definitief gesloten als wij het door u bestelde product aan u opsturen en deze verzending aan u in een tweede e-mail bevestigen (verzendbevestiging). Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Dat geldt met name voor afbeeldingen, tekeningen, capaciteitsgegevens, specificaties, schema's, prijs- materiaallijsten.

3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen zijn eindprijzen, exclusief BTW. Altijd wordt uitgegaan van het bedrag dat op het moment van de definitieve bestelling geldt. Hierbij komen verzendkosten, afhankelijk van de grootte en het gewicht van het bestelde product (de producten). Meer details vindt u onder Verzendkosten.

3.2 Indien de klant een aanvraag doet tegen een ander vermelde prijs dan op de website staat, welke prijs inmiddels is verhoogd of onjuist blijkt te zijn, zal Airlusion dit per omgaande aan de klant mededelen. De klant wordt geacht met de aldus medegedeelde prijs in te stemmen indien hij niet binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de prijsverhoging, of indien hij de geleverde zaken in gebruik neemt.

3.3 Tenzij anders overeengekomen is, dient de klant 100% vooraf te voldoen aan de betalingen. Indien de klant de zaken binnen de periode van 8 dagen na aflevering wenst te retourneren zullen de op die zaken betrekking hebbende reeds betaalde facturen worden gecrediteerd.

3.4 Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan aan Airlusion vanaf de vervaldatum van de factuur, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Airlusion gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan Airlusion verschuldigd.

3.5 Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden als bedoeld in 3.3, voldaan dienen te worden.

4. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst van accessoires te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Fotobehangshopz, dieselweg 6, 7591 HG - Denekamp - info@fotobehangshopz.nl, Telefoon: + 31 085 27 35 924) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.1 Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, te benoemen; artikelen waarbij er een formaat aangegeven dient te worden of bij een eigen upload.
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

5. Eigendomsvoorbehoud Totdat door de klant aan alle vorderingen uit hoofde van de koopovereenkomst is voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van Airlusion. Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is de klant niet bevoegd om de goederen door te verkopen, noch de goederen contractueel door derden te laten gebruiken. De klant is verplicht om Airlusion onmiddellijk te informeren indien een derde partij, de nog onder eigendomsvoorbehoud rustende goederen als onderpand eist of in een andere gedwongen tenuitvoerlegging meeneemt.

6. Afleveringen De op de website vermelde afleveringstermijn is geen fatale termijn. Indien de afleveringstermijn wordt overschreden is Airlusion pas in verzuim na een schriftelijke ingebrekestelling door de klant waarbij Airlusion een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Levering vindt plaats op een door de klant aangegeven afleveradres; echter alleen binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Is levering of een andere dienst door overmacht (natuurrampen, oorlog, burgeroorlog, terroristische aanslag) blijvend onmogelijk, dan vervalt voor Airlusion de verplichting tot levering. Reeds betaalde bedragen worden in dat geval door Airlusion onmiddellijk terugbetaald.

7. Inspectie en reclame
7.1 Onverwijld nadat Airlusion zaken aan de klant heeft geleverd, zal de klant deze inspecteren. Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde zaken dienen binnen 24 uur schriftelijk te worden gemeld. Klachten omtrent uiterlijk waarneembare gebreken dienen door de klant binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. De klant dient Airlusion in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken. Bij gebreke van stipte inachtneming door de klant van het hierboven bepaalde vervalt iedere aanspraak van de klant ter zake. De geleverde zaken kunnen op ondergeschikte punten afwijken van de op de website opgenomen afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten, specificaties, schema's en overige documentatie. De klant wordt erop gewezen dat er geen sprake is van garantie is als het product bij de risico-overdracht de afgesproken kwaliteit heeft. Met name in de volgende gevallen is geen sprake van garantie: a) bij schade als gevolg van misbruik of onjuist gebruik door de klant, b) bij schade die ontstaat doordat de producten bij de klant worden blootgesteld aan schadelijke invloeden van buitenaf (in het bijzonder extreme temperaturen, vochtigheid, abnormale fysieke of elektrische spanning, spanningsschommelingen, blikseminslag, statische elektriciteit, brand).

7.2 In het geval van reparatie of vervanging is de klant verplicht om het product op kosten van Airlusion retour te zenden, onder vermelding van het ordernummer, naar het aangegeven retouradres. Vóór het verzenden dient de klant alle door hem aan het artikel toegevoegde onderdelen te verwijderen. Airlusion is niet verplicht om het product te controleren op deze toegevoegde onderdelen. Voor het verlies van deze goederen is Airlusion niet aansprakelijk, tenzij bij ontvangst van het product bij Airlusion meteen duidelijk is dat zulke goederen inderdaad zijn toegevoegd (in dat geval stelt Airlusion de klant hiervan op de hoogte en wordt de klant de mogelijkheid geboden het toegevoegde product te verwijderen. De kosten daarvoor komen voor rekening van de klant. Zorgt de door de klant geëiste garantie (vervanging of reparatie van het product) voor een inspanning die onevenredig groot is – afgezet tegenover de prijs van het product (rekening houdend met de inhoud van het koopcontract, eisen van goeder trouw en de belangen van de klant), de restwaarde van de goederen in werkzame toestand, het soort defect en de vraag of de andere garantiebepalingen in dit geval niet voldoende zijn – dan beperkt de garantie van de klant zich tot de andere garantiebepalingen. Airlusion behoudt ook in dat geval het recht om de garantie, onder de hiervoor genoemde voorwaarden, te weigeren. Stuurt de klant de goederen retour, teneinde een vervangend product te ontvangen, dan gelden voor vervanging de volgende voorwaarden: Voor zover de klant de goederen vanaf het moment van levering tot aan het terugzenden zonder gebreken heeft kunnen gebruiken, dan dient hij de waarde van dit gebruik door te geven. Voor niet door gebreken optredende schade of waardevermindering van het product en een niet door gebreken veroorzaakte onmogelijkheid om het product te gebruiken, opgetreden in de periode tussen de levering en het terugzenden van het product, is de klant een schadevergoeding verschuldigd.

8. Garanties
8.1 Indien niet anders vermeld, geldt voor alle geleverde zaken met uitzondering van de met de hand gefabriceerde producten een garantietermijn van een jaar. De garantie omvat het gedurende de garantietermijn vervangen, of naar keuze van Airlusion, naar beste vermogen herstellen van eventuele materiaal- en fabricagefouten in de geleverde zaken, indien deze fouten binnen voornoemde garantieperiode gedetailleerd omschreven bij Airlusion zijn aangemeld. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Airlusion. In plaats van de geleverde zaak te herstellen of te vervangen kan Airlusion kiezen voor teruggave van de koopprijs.

8.2 De aanspraak op garantie geldt niet gedurende de periode dat de klant niet, niet geheel dan wel niet tijdig aan een of meer verplichtingen van de overeenkomst heeft voldaan.

8.3 Werkzaamheden en kosten, waaronder kosten van herstel, buiten het kader van deze garantie zullen door Airlusion aan de klant in rekening worden gebracht tegen de alsdan geldende tarieven.

8.4 Behoudens de in dit artikel omschreven garantie wordt door Airlusion geen enkele garantie, direct dan wel indirect, op de geleverde zaken verleend.

9. Overdracht van rechten en verplichtingen
9.1 De klant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airlusion.

 

9.2 Airlusion is gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen.

10. Aansprakelijkheid Airlusion is, in geval van opzet of grove nalatigheid van Airlusion of een van haar vertegenwoordigers of werknemers, aansprakelijk overeenkomstig de wettelijke bepalingen. In alle andere gevallen is Airlusion slechts aansprakelijk voor overlijden, lichamelijke schade of vanwege de verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen, indien deze vallen onder de productaansprakelijkheidswet. De schadevergoeding voor schending van essentiële contractuele verplichtingen is daarbij beperkt tot de voorzienbare schade, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de paragrafen 1 en 2 van deze voorwaarden. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is ook in gevallen van grove nalatigheid begrensd door het bedrag van de te verwachten schade, tenzij in paragraaf 1, lid 2 anders is bepaald. Het bepaalde in paragraaf 1 is van toepassing op alle schadevergoedingseisen (in het bijzonder voor schadevergoeding in aanvulling op een prestatie, alsook voor compensatie in plaats van een prestatie) gebaseerd op alle mogelijke wettelijke aanspraken. In het bijzonder bij in gebreke blijven, niet nakomen van contractuele verplichting of onrechtmatige daden. Tevens gelden de eisen als onverrichterzake inspanningen zijn geleverd. Een verandering in de bewijslast ten nadele van de klant is door de hierboven genoemde verordeningen uitgesloten.

11. Intellectuele eigendom De aan de klant verstrekte zaken mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Airlusion, geheel noch gedeeltelijk door de klant worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook. Airlusion wijst erop dat al hun afbeeldingen en foto’s met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn geproduceerd en volledig onderhevig zijn aan het auteursrecht. Elk misbruik zal leiden toch gerechtelijke vervolging.

12. Overmacht
12.1 Onder overmacht van Airlusion wordt mede verstaan tekortkomingen van toeleveranciers, postorder bedrijven van Airlusion en andere gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van Airlusion liggen.

12.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van degene die zich op overmacht beroept voor de periode van de overmacht opgeschort. De klant is in dat geval slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien vast staat dat nakoming blijvend onmogelijk is of voor een periode van twee maanden niet mogelijk zal zijn. In het geval dat de overmachtsituatie langer dan twee maanden voortduurt of vaststaat dat deze langer zal voortduren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

13. Ontbinding
13.1 Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, in het geval dat: de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, hem al dan niet voorlopige surseance van betaling wordt verleend, de regeling schuldsanering natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of beslag wordt gelegd op een belangrijk deel van zijn vermogensbestanddelen, dan wel deze op een andere wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëdigd.

13.2 Voorafgaand aan de ontbinding gefactureerde bedragen die betrekking hebben op reeds ter uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verrichte diensten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

14. Toegepast recht en plaats van rechtspreken Het tussen de klant en Airlusion afgesloten contract is onderworpen aan het Nederlandse recht, met de uitdrukkelijke uitsluiting van het VN-kooprecht/de overeenkomst van Wenen/CISG. In geval van conflicten wordt de zaak voorgelegd aan de bevoegde rechter in Enschede, Nederland. Airlusion heeft ook het recht om, indien gewenst, eventuele gerechtelijke stappen tegen een klant te nemen in diens vestigingsplaats.

15. Verrekening De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn eisen wettelijk zijn bekrachtigd, of als Airlusion ze absoluut niet betwist.

16. Retentierecht De klant heeft uitsluitend een retentierecht als zijn tegeneis is gebaseerd op het bepaalde in hetzelfde contract

17. Geheimhouding De klant gaat ermee akkoord dat Airlusion al zijn persoonlijke gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt teneinde de bestelling van de klant zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd verplicht Airlusion zich uiteraard nadrukkelijk om de gegevens van de klant zo goed mogelijk te beschermen.

18. Salvatorische clausule/Slotbepalingen
18.1 Indien enigerlei bepaling in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwerkzaam of onjuist is of wordt, dan heeft dat geen invloed op de werkzaamheid en geldigheid van de andere bepalingen. Partijen komen overeen om de ongeldige of strijdige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het beoogde economische doel het beste dient. Hetzelfde geldt in het geval van een omissie.

18.2 Wijzigingen van of toevoegingen aan dit contract moeten schriftelijk worden gedaan. Elke mondeling gemaakte afspraak is ongeldig.

modal